ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดหาพัสดุ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวมกฎหมายท้องถิ่น
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจักการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคล
E-service
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน ทต.หัวไทร
Username :
Password :
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขตและเขตการปกครอง
ปัจจุบันเทศบาลตำบลหัว ไทร ตั้งอยู่ในพื้นที่บางส่วนของ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 8 ตำบลหัวไทร และหมู่ที่ 3, หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
 

 ด้านทิศเหนือ

      จากหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองเขาพังไกร ฝั่งตะวันตกเส้นเขตเลียบตามคลองหัวไทร ฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งอยู่ห่างจากถนนอนุสรณ์ 250 เมตร จากหลักเขตที่ 2 เส้นเขตเป็นเส้นตรงขนานกับถนนอนุสรณ์ไปทางทิศตะวันออก ตัดผ่านถนนหัวไทร – ปากพนัง ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งติดอยู่ริมฝั่งทะเลห่างจากถนนอนุสรณ์ 250 เมตร

ด้านทิศตะวันออก

      จากหลักเขตที่ 3 เส้นเขตเลียบตามชายฝั่งทะเลไปทางทิศใต้เป็นระยะ 500 เมตร ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งอยู่ห่างจากถนนหัวไทร – ระโนด ตามแนวตั้งฉาก 180 เมตร

ด้านทิศใต้

       จากหลักเขตที่ 4 เส้นเขตเป็นเส้นตรงขนานกับถนนอนุสรณ์ไปทางทิศตะวันตก ถึง หลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งคลองหัวไทร ฝั่งตะวันตก ห่างจากถนนอนุสรณ์ 250 เมตร จากหลักเขตที่ 5 เลื่อนตามคลองหัวไทร ฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 215 เมตร ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองหัวไทร ฝั่งตะวันตกห่างจากถนนอนุสรณ์ 465 เมตร จากหลักเขตที่ 6 เส้นเขตตรงไปทางทิศตะวันตก ตามแนวฝั่งทิศใต้ของถนนดงตาล ตัดผ่านถนนโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ฝั่งทิศตะวันตกจากหลักเขตที่ 7 เส้นเขตตรงไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 200 เมตร ตามแนวฝั่งตะวันตกของถนนโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่มุมโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ตัดกับถนนหลังวัดหัวไทร จากหลักเขตที่ 8 เส้นเขตตรงไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนหลังวัดหัวไทรฝั่งทิศใต้ โดยตัดผ่านถนนหัวไทร – เขาพังไกร ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองเขาพังไกรฝั่งตะวันตก

ด้านทิศตะวันตก

       จากหลักเขตที่ 9 เส้นเขตเลียบไปตามฝั่งตะวันตกของคลองเขาพังไกร ไปทางทิศเหนือตัดผ่านถนนหัวไทร – นครศรีธรรมราช จนบรรจบกับหลักเขต ที่ 1

 
 
สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิประเทศ   สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลหัวไทร มีทั้งลักษณะเป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม บริเวณริมคลองหัวไทร ส่วนทางทิศตะวันออกเป็นชายฝั่งทะเล

ลักษณะภูมิอากาศ    เทศบาลตำบลหัวไทรอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนแบบมรสุม

 

- ฤดูฝน

เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม จนถึง เดือน มกราคม โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

ช่วงแรก

ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่จะมีฝนตกไม่มากนัก

ช่วงที่สอง

จากเดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาจากอ่าวไทยมีความชื้นสูง รวมทั้งพายุดีเปรสชั่น จึงมีปริมาณฝนสูงกว่าช่วงแรก

- ฤดูร้อน

เริ่มตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อน ประกอบกับมีกระแสลมพัดจากทางใต้ ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น และในช่วงดังกล่าวจะร้อนมากที่สุดในรอบปี โดยในแต่ละปีอุณหภูมิเฉลี่ย