ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดหาพัสดุ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวมกฎหมายท้องถิ่น
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจักการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคล
E-service
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน ทต.หัวไทร
Username :
Password :
 
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวม

      เทศบาลตำบลหัวไทร ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 1 ถนนธรรมสิทธิ์ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางหลวงหมายเลข 408ใน เขตเทศบาลสมัยยุคที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองเมื่อประมาณ 20 ปี ที่ผ่านมา มีการเพาะเลี้ยงกุ้ง เศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเน้นหนักทางด้านการค้าสัตว์น้ำ การเลี้ยงกุ้ง ปัจจุบันก็ยังมีการเลื้ยงกุ้งอยู่แต่เป็นจำนวนน้อย เนื่องจากประสบปัญหา/อุปสรรคมากมาย จึงทำให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมหยุดชะงัก ส่วนการประกอบอาชีพประมงของชุมชนแถบบ้านหน้าศาลก็ยึดเป็นอาชีพหลักอยู่

 
การเกษตรกรรม
      ด้านสาขาการเกษตรที่สำคัญของเขตที่ดินในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร คือ ข้าวและการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

- ข้าว

ในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร อาจแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนของตำบลหัวไทร จะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ และตำบลหน้าสตนจะเป็นการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

- การเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

สมัยก่อนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเขตที่มีพื้นที่ติดชายทะเลในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร บริเวณที่ทำการเลี้ยงกันมาก ได้แก่ ตำบลหน้าสตน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7 และ ตำบลหัวไทร หมู่ที่ 8 บางส่วน ลักษณะของการเลี้ยงโดยทั่วไปของชาวบ้านจะเน้นการเลี้ยงแบบดั้งเดิมส่วนใหญ ่ จะเลี้ยงแบบขาดวิชาการ จึงทำให้เกิดปัญหาในระยะยาว เนื่องจากมีการระบายน้ำเสียลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ปัจจุบันส่วนใหญ่มีการเลี้ยงกุ้งขาวเป็นจำนวนมาก
ในปัจจุบันมีศูนย์การ ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งภาคใต้ ในเครือของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ ได้เข้ามาจัดตั้งพัฒนาพื้นที่เพื่อเลี้ยงกุ้งอยู่ในบริเวณริมชายฝั่งทะเล จึงทำให้เกิดการตื่นตัวในการเลี้ยงกุ้งกันมาก โดยทางบริษัทจะส่งเสริมด้านวิชาการรวมถึงการขายวัสดุ อาหารกุ้งแก่เกษตรกร แต่ไม่ได้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรรมเหล่านี้

การอุตสาหกรรม

ใน เขตเทศบาลตำบลหัวไทร การอุตสาหกรรมเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ภายในครัวเรือน ประเภท ซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ อุตสาหกรรมการทำกุ้งแห้ง กะปิ ปลาเค็ม การผลิตใช้เทคโนโลยีไม่สูงมากนัก และเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่

การพาณิชยกรรม / 
การบริการ
คำอธิบาย: http://www.huasaicity.go.th/general2_clip_image003.gif

ลักษณะ ของการพาณิชยกรรมของบริเวณเทศบาลตำบลหัวไทร อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ประการแรก เป็นการพาณิชยกรรม เพื่อบริการชุมชนโดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย ตลาดสด ร้านค้าต่าง ๆ อยู่บริเวณใกล้สำนักงานเทศบาล และริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 นอก จากนี้ยังมีการค้าบริการทางด้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้ง เช่น วัสดุอุปกรณ์ อาหารกุ้ง ให้บริการโดยทั่วไป เนื่องจากมีการค้าขายด้านการจับกุ้งเพื่อลำเลียงขนส่งไปจำหน่ายที่ตลาด กลางมหาชัย กรุงเทพมหานคร ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนในบริเวณเขตเทศบาลค่อนข้างดี จึงมีบริการด้านการเงิน เช่น ธนาคารต่าง ๆ หลายแห่ง ประการที่สอง เป็นการค้าประเภทค้าส่ง มีเฉพาะการค้าจากการเพาะเลี้ยงกุ้งเท่านั้น ลักษณะของการขายของผู้เลี้ยงจะนัดมาประมูลสินค้า ทั้งลักษณะของรายย่อยและรายใหญ่การค้ากุ้งภายในเขตพื้นที่ ทำให้ระบบเศรษฐกิจของบริเวณเทศบาลมีเงินหมุนเวียนสูง เนื่องจากแต่ละครั้งที่จับกุ้งขายจะมีรายได้เฉพาะกำไรเป็นจำนวนสูงมาก แต่ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจถดถอย การเพาะเลี้ยงกุ้งล้มเหลว

การท่องเที่ยว 
คำอธิบาย: http://www.huasaicity.go.th/general2_clip_image004.gif

การ ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร มีสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ซึ่งเป็นชายทะเลอ่าวไทย มีสะพานท่าเทียบเรือ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้คนไปพักผ่อนเที่ยวชมวิว ในเวลากลางคืน และตกปลาในตอนเย็น และมีร้านค้าบริการนักท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวด้วย

การปศุสัตว์

สภาพ การเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้รับประทานเอง และบางส่วนขายในตลาดสดเทศบาล เช่น การเลี้ยง เป็ด ไก่ บริเวณที่เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 และการเลี้ยงหมูในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 บางส่วน