ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดหาพัสดุ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวมกฎหมายท้องถิ่น
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจักการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคล
E-service
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน ทต.หัวไทร
Username :
Password :
 
 
 
 

ความหมาย

     ตราสัญลักษณ์ คือ ร่มไทร หมายถึง เป็นที่พักพิง เดิมเป็นท่าที่จอดพักนอนของคนเรือสมัยก่อน เพราะอยู่กึ่งกลางทาง จากทะเลสาปสงขลา ถึงปากน้ำปากพนัง นอกจากนี้ยังมีตลาดที่จะหาเบี่ยงอาหารใส่เรือไปด้วย ท่านี้เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามภูมิศาสตร์ เพราะมีต้นไทรใหญ่ยืนต้นอยู่ริมฝั่งตะวันตก ของคลองหัวไทร ปัจจุบันเป็นเชิงสะพานของทางหลวงจังหวัดหมายเลข 408 ต้นไทร ดังกล่าวตายไปนานแล้ว

     ธงสีประจำเทศบาลตำบลหัวไทร : สีฟ้าขาว (ผืนผ้าสีฟ้า ตราเทศบาลอยู่ตรงกลางสีขาว)

            
             


 

ประวัติโดยย่อ

 

        เทศบาลตำบลหัวไทร ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ ของสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีพื้นที่ 1.64 ตารางกิโลเมตร 
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2542 ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนมาก ที่ นศ 0018 / 35156 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2543 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร