ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดหาพัสดุ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวมกฎหมายท้องถิ่น
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจักการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคล
E-service
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน ทต.หัวไทร
Username :
Password :
 
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี [อ่าน 40 คน] เมื่อ 01 ธ.ค. 2561
ประกาศใช้แผน 3 ปี 2560-2562 ครั้งที่ 1 [อ่าน 130 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 [อ่าน 111 คน] เมื่อ 27 พ.ค. 2559
ประกาศใช้แผนสามปี พ.ศ.2559-2561 [อ่าน 73 คน] เมื่อ 21 มี.ค. 2559
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 [อ่าน 93 คน] เมื่อ 13 ก.ค. 2558
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [อ่าน 61 คน] เมื่อ 29 มิ.ย. 2558
ประกาศใช้แผนสามปี 2558-2560 (เพิ่มเติม) 2 [อ่าน 66 คน] เมื่อ 01 เม.ย. 2558
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 [อ่าน 68 คน] เมื่อ 30 มิ.ย. 2557
แผนสามปี พ.ศ. 2556-2558 [อ่าน 87 คน] เมื่อ 02 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : 1