ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดหาพัสดุ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวมกฎหมายท้องถิ่น
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจักการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคล
E-service
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน ทต.หัวไทร
Username :
Password :
 
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
 
งบประจำเดือน มกราคม 2565 [อ่าน 6 คน] เมื่อ 01 ก.พ. 2565
งบประจำเดือน ธันวาคม 2564 [อ่าน 4 คน] เมื่อ 04 ม.ค. 2565
งบประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [อ่าน 4 คน] เมื่อ 01 ธ.ค. 2564
งบประจำเดือน ตุลาคม 2564 [อ่าน 4 คน] เมื่อ 01 พ.ย. 2564
งบประจำเดือน กันยายน 2564 [อ่าน 4 คน] เมื่อ 08 ต.ค. 2564
งบประจำเดือน สิงหาคม 2564 [อ่าน 9 คน] เมื่อ 02 ก.ย. 2564
งบประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [อ่าน 4 คน] เมื่อ 02 ส.ค. 2564
งบประจำเดือน มิถุนายน 2564 [อ่าน 4 คน] เมื่อ 02 ก.ค. 2564
งบประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [อ่าน 4 คน] เมื่อ 02 มิ.ย. 2564
งบประจำเดือน เมษายน 2564 [อ่าน 4 คน] เมื่อ 05 พ.ค. 2564
งบประจำเดือน มีนาคม 2564 [อ่าน 7 คน] เมื่อ 02 เม.ย. 2564
งบประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [อ่าน 4 คน] เมื่อ 02 มี.ค. 2564
งบประจำเดือน มกราคม 2564 [อ่าน 5 คน] เมื่อ 02 ก.พ. 2564
งบประจำเดือน ธันวาคม 2563 [อ่าน 5 คน] เมื่อ 05 ม.ค. 2564
งบประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [อ่าน 5 คน] เมื่อ 04 ธ.ค. 2563
งบประจำเดือน ตุลาคม 2563 [อ่าน 5 คน] เมื่อ 03 พ.ย. 2563
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 [อ่าน 23 คน] เมื่อ 21 ต.ค. 2563
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 [อ่าน 11 คน] เมื่อ 18 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2