ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดหาพัสดุ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวมกฎหมายท้องถิ่น
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจักการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคล
E-service
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน ทต.หัวไทร
Username :
Password :
 
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
นางสาวอนงค์ลักษณ์ สุวรรณโชติ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายชาติชาย ชูช่วย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายสุวิทย์ วาเรศ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายบุญฤทธิ์ ทองดอนโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางธัญญารัตน์ พิพัฒนานนท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จ่าสิบเอกศรชัย อุ่นสอน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
นางสุจารีย์ เหมพัฒน์
จพง.ธุรการชำนาญงาน
นางสุรีรัตน์ ชูช่วย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิติ อริยกุลนิมิต
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสุภาภรณ์ ช่วยสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นายศรายุทธ ชูขาว
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจินตนา นครภัคดี
ภารโรง
นายวิเชฏฐ อ่อนน้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายฮะลิ้ม นิยมเดชา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนาวี แก้วอำนวยกิจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายพิเชฐ บุญญา
พนักงานดับเพลิง
นายศราวุธ แสงอุไร
พนักงานดับเพลิง
นายอภิชาติ เหมพัฒน์
พนักงานดับเพลิง