ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดหาพัสดุ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวมกฎหมายท้องถิ่น
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจักการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคล
E-service
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน ทต.หัวไทร
Username :
Password :
 
 
 
 
กองการศึกษา
นางนภารัตน์ ผ่องใส
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
นางสาวอัสมา สวัสดิภาพ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางพวงจันทร์ บุญคงมาก
จพง.ธุรการชำนาญงาน
นางสาวพิสินี ชุมนุม
ครู คศ.2
นางบุญยืน นุราช
ครู คศ.2
นางศิริพร ศิริพันธ์
ครู คศ.2
นางสาววาสิตา สงทวน
ครู คศ.2
นางทองวิไล สุทธิชล
ครู คศ.1
นางถาวร ประพัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางพันติยะ ศรีหะรัญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางอัญชลีกร เดชสุวรรณ
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางวลัยลักษณ์ เจิมพงค์
คนครัว