ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดหาพัสดุ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวมกฎหมายท้องถิ่น
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจักการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคล
E-service
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน ทต.หัวไทร
Username :
Password :
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายนราธิป สิณโน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางราตรี ชูเกลี้ยง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ว่าง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายนาวา ชูช่วย
คนงานประจำรถขยะ
นายสมศักดิ์ พลายด้วง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายวิริยะ หยู่เดช
คนงานประจำรถขยะ
นายสมนึก เลื่อนลอย
คนงานประจำรถขยะ
นายร่วง เพชรเส้ง
คนงาน
นางน้อย หยู่เดช
คนงาน
นางสุภารัตน์ เพชรเส้ง
คนงาน
นายศิริชัย เลื่อนลอย
คนงาน
นายวิโมทย์ ก้านกิ่ง
คนงาน
นายภานุมาศ หนูยิ้มซ้าย
คนงาน
นางสาวขวัญทิวา นิยมเดชา
คนงาน
นายสมควร เลื่อนลอย
คนงาน