ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดหาพัสดุ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวมกฎหมายท้องถิ่น
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจักการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคล
E-service
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน ทต.หัวไทร
Username :
Password :
 
 
 
 
 
นายณรงค์ ยิ้มสุด
ปลัดเทศบาล
นางนภารัตน์ ผ่องใส
รองปลัดเทศบาล
นางสาวอนงค์ลักษณ์ สุวรรณโชติ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางวันทณีย์ วรรณโสภณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวลีรักษ์ ศรีสิทธิวิชญ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางนภารัตน์ ผ่องใส
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายนราธิป สิณโน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางวลีรักษ์ ศรีสิทธิวิชญ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผอ.กองการประปา
นายปรัชญา สุขราช
ผอ.กองสวัสดิการสังคม