ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดหาพัสดุ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวมกฎหมายท้องถิ่น
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจักการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคล
E-service
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน ทต.หัวไทร
Username :
Password :
 
 
 
ลักษณะทางสังคม

จำนวนประชากร

     จำนวนประชากร ทั้งสิ้น 4,385 คน แยกเป็นชาย 2,201 คน หญิง 2,184 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 2,436 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 1,483 หลังคาเรือน แยกเป็น

- ตำบลหัวไทร

: จำนวนประชากรทั้งหมด 2,383 คน

 

-ชาย 1,182 คน

 

-หญิง 1,201 คน

917 หลังคาเรือน

- ตำบลหน้าสตน

: จำนวนประชากรทั้งหมด 2,002 คน

 

-ชาย 1,019 คน

 

-หญิง 983 คน

566 หลังคาเรือน

(หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2550)

 
การศาสนา

- ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 70 %

- ศาสนาอื่น ๆ ประมาณ 30 %

 
มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนา

- วัด

จำนวน

1 แห่ง

- มัสยิด

จำนวน

1 แห่ง

- ศาลเจ้า

จำนวน

1 แห่ง

 

การสาธารณสุข          

สาธารณสุขมีการให้บริการด้านสาธารณสุข ให้มีสถานบริการ ดังนี้

- สถานพยาบาลเอกชน

จำนวน

2 แห่ง

- สาธารณสุขอำเภอ (โรงพยาบาลเก่า)

จำนวน

1 แห่ง