ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดหาพัสดุ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวมกฎหมายท้องถิ่น
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจักการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคล
E-service
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน ทต.หัวไทร
Username :
Password :
 
 
 
 
นายดลเหล๊าะ บินสมะ
ประธานสภา
นางลัดดาวัลย์ ช่วยแดง
รองประธานสภาเทศบาล
นายณรงค์ ยิ้มสุด
เลขานุการสภาเทศบาล
นายสิทธิชัย บุญรักษา
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวธารวดี ชูแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสวงศ์ แซ่อ๋อง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเริงศักดิ์ หนูดำ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางพนิดา พรหมเพ็ญ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายไพโรจน์ ดิษฐ์คล้าย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายนัทธี ศรีอุทัย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมนตรี ด่านตันติศุภกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายก่อเดช เจะดุหมัน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายจีรวัฒน์ จันทร์เทพ
สมาชิกสภาเทศบาล