ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดหาพัสดุ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวมกฎหมายท้องถิ่น
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจักการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคล
E-service
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน ทต.หัวไทร
Username :
Password :
 
 
 
 
กองช่าง
 
นางวลีรักษ์ ศรีสิทธิวิชญ์
ผอ.กองช่าง
นายชิตชนก ชนะกุล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายนิพนธ์ ปานแย้ม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวภานิดา พลศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุชาติ รัตนบุรานันท์
คนงานทั่วไป
นายสุรชัย ผิวสลับ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายสุรพงศ์ ราชแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชัยวัฒน์ เกื้อช่วย
ผู้ช่วยช่างไม้
นายจักรกฤษณ์ จันทร์เทพ
คนสวน
นายจรัล ไฝจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ