ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดหาพัสดุ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวมกฎหมายท้องถิ่น
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจักการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคล
E-service
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน ทต.หัวไทร
Username :
Password :
 
 
 
   
 

วิสัยทัศน

*********************************
“เสริมสร้างอาชีพ      พัฒนาเทศบาล      ให้เป็นเมืองน่าอยู่     สู่สังคมที่ยั่งยืน 
 สืบสานวัฒนธรรม      นำบริหาร     บริการเป็นเลิศ       เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น”
 
พันธกิจ
**********************************

        - ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

        - ก่อสร้าง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม

        - การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการ การบริหาร

        - พัฒนาบุคลากร

        - การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพทางสังคม

        - การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

        - เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

        - ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นภูมิปัญหาและการการกีฬา

 
วิสัยทัศน์การพัฒนา
***********************************

       วิสัยทัศน์การพัฒนาท้อง ถิ่น เทศบาลตำบลหัวไทร ได้ยึดหลักในการบริหารการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการ ของชุมชนภายในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

        ดังนั้น จึงได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารราชการ ของรัฐ ภารกิจ 6 ด้านตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น มาตรา 32 (1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้