ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดหาพัสดุ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติงาน
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวมกฎหมายท้องถิ่น
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวไทร
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจักการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคล
E-service
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน ทต.หัวไทร
Username :
Password :
 
 
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การคมนาคม / ขนส่ง

      เทศบาลตำบลหัวไทร เป็นเมืองที่มีการคมนาคมสะดวก เส้นทางคมนาคมสายสำคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ระหว่างนครศรีธรรมราช–ระโนด-สงขลา ผ่านใจกลางเทศบาลตำบลหัวไทร จนถึงบริเวณเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย บริเวณนี้จะเชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4013 ทางหลวงแผ่นดินสายนี้เป็นเส้นทางสำคัญของภาคใต้ที่จะเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสงขลาและภาคอื่น จึงมีปริมาณการจราจรสูง สภาพผิวการจราจรเป็นถนนลาดยาง มีขนาดเขตทาง 30 เมตร ส่วนบริเวณเลียบชายฝั่งทะเลมีขนาดเขตทาง 80 เมตร

      ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4013 ระหว่างปากพนัง – หัวไทร เป็นเส้นทางต่อเนื่องไปยังอำเภอปากพนังเลียบชายฝั่งอ่าวไทย มีขนาดเขตทาง 80 เมตร และเป็นเส้นทางสำคัญอีกเส้นทางหนึ่งของภาคใต้ ส่วนถนนสายรองต่าง ๆ ภายในชุมชนมีหลายสายกระจายอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นถนน คสล. และถนนลูกรังเป็นบางส่วน

 

การไฟฟ้า

      การบริการทางด้านไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล มีใช้อย่างทั่วถึง แต่อาจจะไม่ครบทุกครัว-เรือน การบริการทางไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลหัวไทรอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การบริการไฟฟ้าในด้านที่อยู่อาศัยไม่มีปัญหาในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร มีพื้นที่ได้รับบริการไฟฟ้าร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมด

 

การประปา

      เทศบาลตำบลหัวไทร มีกิจการประปาเป็นของตนเอง ใช้แหล่งน้ำดิบจากคลอง 
ทะเลปัง สูบเข้ามาเก็บไว้ในสระเก็บน้ำของการประปาในปัจจุบัน สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาล จำนวน 1,331 ราย และผู้ใช้น้ำนอกเขตเทศบาล จำนวน 424 ราย

     อัตราการผลิตน้ำประปา สามารถผลิตน้ำประปาได้ จำนวน 1,530 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยเริ่มจ่ายน้ำตั้งแต่เวลา 05.30 น. – 21.00 น. และยังมีตู้หยอดเหรียญให้บริการน้ำดื่มที่สะอาด(หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2550)

 

     กองการประปา ได้รับอุดหนุนจากเงินงบประมาณทั่วไป ช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการตั้งไว้ 3,985,000 บาท เพื่อเป็นค่า

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสำหรับโรงสูบน้ำดิบ ของโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบ สำหรับระบบประปาเทศบาลตำบลหัวไทร 385,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบสำหรับระบบประปาเทศบาลตำบลหัวไทร 3,600,000 บาท (สูบน้ำจากคลองชะอวด แพรกเมือง

     รายจ่ายจากกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2550 เป็นเงินจำนวน 6,038,000 บาท
ปัญหาของการประปาก็คือ ปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำดิบจะขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง และปัญหาความเค็มของน้ำซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากสาเหตุทางธรรมชาติ และการทำนากุ้งโดยรวมส่งผลต่อการเกิดน้ำเสียจากการทำนากุ้ง ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งหมดนี้ทำให้แหล่งน้ำดิบมีคุณภาพด้อยลงและกำลังเริ่มเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาซึ่งจะรุนแรงต่อไปในอนาคตถ้าไม่มีการป้องกันและ
วางแผนรองรับไว้

 

การสื่อสารและโทรคมนาคม

ด้านการไปรษณีย์ – โทรเลข

      มีการให้บริการแก่ชุมชนโดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย และมีที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง อยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ให้บริการประชาชนทั่วไปในเวลาราชการ มีสถานีวิทยุชุมชนและเสียงตามสาย สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารอย่างปัจจุบันทันด่วน ส่วนการบริการด้านโทรศัพท์ ปัจจุบันองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้เปิดบริการในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง มีสำนักงานอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถใช้บริการได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่

 

การจราจร

     การจราจรในเขตเทศบาลตำบลหัวไทร ใช้เส้นทางการจราจรทางบกเป็นส่วนใหญ่ มีการจราจรทางน้ำมีเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรช่วยระยะสั้นๆ และใช้เป็นพาหนะเพื่อจับสัตว์น้ำ